MONTAVIMO DARBŲ KOKYBĖS KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS

metaline konstrukcijaPagrindinius statybos darbų kokybės reikalavimus nusako staty­binės normos ir taisyklės, kuriose pateikiami statybos darbų vykdy­mo, tarpinių ir užbaigtų darbų priėmimo, taip pat ir visiškai užbaig­tų statybinių pastatų priėmimo naudojimui nurodymai.Statybinių normų ir taisyklių pagrindu sudarytos statybinių ir montavimo darbų vykdymo ir priėmimo techninės sąlygos. Atlikti konstrukcijų montavimo darbai įvertinami, lyginant fakti­nius nukrypimus su.leistinais normatyvais. Pagal „Statybos rangos sutarčių taisykles“ rangovas privalo statybos-montavimo darbus vyk­dyti, atsižvelgdamas į darbo brėžinius ir technines sąlygas.Gerai organizuojant ir rūpestingai vykdant darbų kokybės kontro­lę, galima laiku pastebėti gamyboje daromas klaidas, jas ištaisyti ir neleisti, kad jos toliau būtų kartojamos.Konstrukcijų gamybos kokybę kontroliuoja fabrikuose techninės kontrolės skyrius. Statybos-montavimo aikštelėje konstrukcijas koky­biškai įvertina konstrukcijų montavimo organizacija, dalinai užsa­kovas.

  • Konstrukcijų montavimo aikštelėje patikrinami atvežtų konstruk­cijų pagrindiniai geometriniai dydžiai, stiprumas ir kt. Jeigu konst­rukcijos netinkamos naudoti, į gamyklas siunčiamos reklamacijos. Bendru atveju, montavimo darbų kokybės kontrolė būna trijų rū­šių:
  • Darbų vykdymo procese — nuolatinė kontrolė; uždarų darbų — tarpinė priėmimo-perdavimo kontrolė ir sumontavus visą pastatą arba jo dalj — galutinė priėmimo-perdavimo kontrolė.Konstrukcijų montavimo procese nuolatinę kontrolę vykdo darbų vadovas arba specialiai paskirtas asmuo. Jis kontroliuoja: montavimo technologiją ir nuoseklumą, kaip nurodyta darbų vykdymo projekte. Jeigu konstrukcijų montavimo eigoje numatoma keisti darbo technologiją, tada būtina ją suderinti su organizacija, sudariusia šį darbų vykdymo projektą;
  • Statybinių konstrukcijų montavimo veikiančias taisykles ir inst­rukcijas. Privaloma vadovautis statybinėmis normomis ir taisyklėmis atitinkamų montuojamų elementų techninių sąlygų reikalavi­mus. Kiekvienas montuojamas elementas turi atitikti patvirtinto pa­stato projekto reikalavimus;
  • Ar teisingai konstrukcijos iškraunamos, sandėliuojamos, paruo­šiamos montuoti ir kt., įrenginio geometrinius dydžius. Sumontuotų konstrukcijų pa­dėtis turi atitikti leidžiamus norminius nukrypimus nuo projektinės padėties;
  • Konstrukcijų ir elementų sandūrų kokybę, kuri turi patenkinti atitinkamų techninių sąlygų reikalavimus. Tarpinė priėmimo-perdavimo kontrolė atliekama, užbaigus darbus, kurių negalima patikrinti, vykdant darbo operacijas. Taip patikrina­ma: pamatų pagrindai, konstrukcijų pamatai, užbetonuojamos įdė-tinės metalinės detalės, suvirinta gelžbetoninių konstrukcijų sandū­rose išleista armatūra; armatūros įtempimai surenkamose gelžbetoni­nėse konstrukcijose ir kt. Šios rūšies kontrolės rezultatai apiforminami aktais, kuriuos pa­sirašo montavimo organizacijos ir užsakovo atstovai.

Galutinė priėmimo-perdavimo kontrolė vykdoma, užbaigus visus montavimo darbus objekte. Šios kontrolės metu būtina turėti: sumon­tuotų konstrukcijų darbo brėžinius su visomis darbo metu padaryto­mis pataisomis; pastatytų konstrukcijų fabrikinius sertifikatus; visą. dokumentaciją, liečiančią panaudotų medžiagų (elektrodų, betono mi­šinių ir kt.) kokybę; atliktų laboratorinių tyrimų duomenis (suvi­rinimo siūlių, sandūrų užmonolitinimo stiprumas ir kt.); konstrukcijų padėjimo ašių nužymėjimo medžiagą; tarpinės priėmimo-perdavimo kontrolės aktus ir visą kitą medžiagą, liečiančią šio objekto statybą. Galutinę perdavimo-priėmimo kontrolę vykdo sudaryta speciali komisija, kuri nustato, ar statybos-montavimo darbai atlikti, atsižvel­giant į sutartį, projektą, darbo brėžinius ir technines sąlygas; taip pat kartu ji įvertina ir bendrą statybos darbų atlikimą. Statybos-montavimo darbų kokybę nuolatos reikia gerinti, tobuli­nant vykdomų darbų technologiją ir organizavimą, keliant montuoto­jų kvalifikaciją, materialinį suinteresuotumą, vykdant kokybiškų konstrukcijų, elementų gamybą, naudojant tipines konstrukcijas ir kt.